NauczycieleRodzice

Czym jest gotowość szkolna?

Gotowość szkolna (dojrzałość szkolna) to gotowość do podjęcia przez dziecko, które kończy okres wychowania przedszkolnego (z reguły jest to dziecko 7 -letnie), zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość szkolna to nie „bycie odpowiednio inteligentnym” czy „chęć pójścia do szkoły”, wymaga bowiem odpowiedniego rozwoju fizycznego oraz psychicznego (emocjonalnego, społecznego i umysłowego), a także wystarczającego poziomu opanowania umiejętności i wiadomości, przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania, liczenia. Im pełniejsza jest dojrzałość, tym większa będzie gwarancja powodzenia dziecka w nauce.

Dojrzałość fizyczna to:

 • zadowalający stan zdrowia i odporność na zmęczenie,
 • nieuszkodzony wzrok i słuch (a w przypadku zaburzeń w tym zakresie – odpowiednia korekta czy leczenie),
 • prawidłowo funkcjonujący układ artykulacyjny,
 • sprawność ogólna ruchowa i manualna odpowiednia do wieku,
 • znajomość orientacji kierunkowo – przestrzennej, stron prawa – lewa
 • preferencja ręki,
 • zrównoważona dynamika procesów nerwowych.

Dojrzałość emocjonalno-społeczna to:

 • chęć i umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, jak również nauczycielem,
 • samodzielność i zaradność w podstawowych sprawach codziennych, odpwiednia do wieku dziecka,
 • zdyscyplinowanie i podporządkowanie się normom obowiązującym w grupie,
 • wrażliwość na potrzeby innych,
 • obowiązkowość, wytrwałość w zalecanych zadaniach,
 • wiara w siebie, niezniechęcanie się trudnościami,
 • samokontrola swego zachowania i wykonywanej pracy, odpowiednia do swojego wieku,
 • zdolność do przyjmowania krytyki i pochwał.

  Dojrzałość w sferze intelektualnej to:

 • aktywność poznawcza,
 • chęć do nauki czytania, pisania, matematyki,
 • posługiwanie się mową poprawną pod względem gramatycznym, w sposób zrozumiały, logiczny,
 • wypowiadanie się na temat swoich przeżyć,
 • koncentrowanie się przez dłuższy czas i skupienie uwagi na określonym temacie,
 • umiejętność przyswajania i utrwalania nowych pojęć, informacji,
 • wykorzystywanie posiadanej wiedzy w praktyce,
 • różnicowanie, porównywanie, odtwarzanie figur geometrycznych,
 • zapamiętywanie prostych melodii, rymowanek,
 • przeprowadzanie analizy i syntezy głosek, sylab,
 • znajomość podstawowych pojęć matematycznych (odpowiednich do wymagań wiekowych).

Monika Samul
pedagog PPP-P w Piszu

Skip to content