Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli gromadzonych w celu realizacji zadań statutowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, ul. Warszawska 5, tel. 87 423 24 04; e-mail: sekretariat@poradnia.pisz.pl
  2. Zadania statutowe Poradni wynikają z przepisów dot. oświaty: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/ w ustaw.
  3. Dane osobowe klientów są udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa; w sytuacji potrzeby przekazania danych do innej poradni wymaga się pisemnej zgody osoby upoważnionej do dysponowania danymi: rodzica, opiekuna niepełnoletniego dziecka, pełnoletniego ucznia.
  4. Klientom Poradni, w szczególności rodzicom, opiekunom niepełnoletnich dzieci, pełnoletnim uczniom korzystającym z usług Poradni, nauczycielom szkół i placówek, zapewnia się prawo dostępu i poprawiania danych osobowych.
  5. Nieudostępnienie danych niezbędnych do organizacji działań statutowych przez osoby uprawnione do korzystania z usług Poradni jest jednoznaczne z utratą możliwości korzystania z działań na ich rzecz.
  6. Źródłem danych osobowych podlegających przetwarzaniu w Poradni są rodzice niepełnoletnich dzieci, pełnoletni uczniowie upoważnieni do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także szkoły i placówki oraz inne instytucje, w których dziecko korzysta z edukacji, opieki i wychowania.
  7. Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Poradni. Kasacja akt odbywa się po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.
  8. Poradnia gwarantuje dostęp do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z tym, że w takiej sytuacji zachodzi ewentualność zaniechania realizacja działań statutowych na rzecz konkretnej osoby.
  9. W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, klienci Poradni mogą wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż: inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu jest Pan Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl
Skip to content