Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Piszu dostępnej pod adresem https://www.poradnia.pisz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu

Warszawska 5

12-200 Pisz

Telefon (87) 423-24-04

Fax (87) 423-24-04

e-mail: sekretariat@poradnia.pisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 5.08.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 5.08.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@poradnia.pisz.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi w sprawie braku zapewnienia dostępności można kierować na adres poczty elektronicznej sekretariat@poradnia.pisz.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz

Do budynku prowadzą 2 wejścia, z których główne zlokalizowane od strony ulicy Warszawskiej przeznaczone jest dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne przy których, po lewej stronie, zlokalizowany jest podjazd połączony z chodnikiem, przy którym wyznaczono i oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest parterowy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i każde z pomieszczeń budynku. Sekretariat znajduje na przeciw wejścia głównego. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 21 września 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dane kontaktowe

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej i architektonicznej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu jest Małgorzata Sulewska.

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Adres do korespondencji: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu,

Warszawska 5, 12-200 Pisz

Telefon: (87) 4232404

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Skip to content