Statut Poradni

Rozdział I
POSTANOWIENIA  WSTĘPNE
§1
 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu zwana dalej „Poradnią” jest placówką publiczną, która działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami);

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami);

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami);

d) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2017 r, poz. 1189)

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r, poz.199 ze zmianami).

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r Nr 223, poz. 1869 ze zmianami).

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743).

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dziennik Ustaw – Poz. 1591.

j) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Poz. 1635.

l) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2
 1. Organem prowadzącym Poradnię jest powiat piski.
 2. Obsługę administracyjno-ekonomiczną prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  w Olsztynie.
 4. Poradnia jest placówką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie
  z przepisami Ustawy o finansach publicznych i według zasad szczegółowo określonych
  w przepisach odrębnych.
 5. Rachunkowość Poradni prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.
§3
 1. Teren działania Poradni obejmuje miasta i gminy: Pisz, Biała Piska, Orzysz, Ruciane-Nida.
 2. Siedzibą Poradni jest Pisz.
§4

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne, nieodpłatne.

§5

Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§6

Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor placówki, biorąc przede wszystkim pod uwagę zasadę dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej środowisku przez placówkę.

 

Rozdział II
ZADANIA PORADNI
§7
 1.  Poradnia udziela:

1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;

3) pomocy, poprzez wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 8

I. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej, profilaktycznej i informacyjno-szkoleniowej:

 1. Przez działalność diagnostyczną rozumie się:

1) prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i zawodoznawczych oraz obserwacji dzieci i młodzieży umożliwiających określenie globalnego poziomu ich rozwoju, indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień;

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

c) specyficznych trudności w uczeniu się oraz ryzyka wystąpienia tych trudności;

d) zasobów i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem środowiska wychowawczego.

 

2) wskazywanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędnych do zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i dostosowanych do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

c) ze szczególnych uzdolnień;

d) ze specyficznych trudności w uczeniu się, bądź ryzyka ich wystąpienia;

e) z zaburzeń komunikacji językowej;

f) z choroby przewlekłej;

g) z niepowodzeń edukacyjnych.

3) Efektem działalności diagnostycznej jest  w szczególności:

a) wydanie opinii;

b) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

c) objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

          2. Przez działalność terapeutyczną rozumie się:

1) prowadzenie różnych form terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, indywidualnej bądź grupowej oraz wspomaganie i wspieranie dzieci i młodzieży:

a) z zaburzeniami i opóźnieniami rozwojowymi;

b) z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

d) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

e) z chorobami przewlekłymi;

f) po przeżyciu sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

g) szczególnie uzdolnionej;

h)zaniedbanej środowiskowo;

i) z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera;

j) z wadami słuchu;

k) z wadami wzroku;

l) wczesne wspomaganie.

2) podejmowanie działań wspomagających wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny, a także przedszkola, szkoły i placówki, w tym:

a) prowadzenie krótko- i długoterminowych oddziaływań terapeutycznych o charakterze wspierającym i wspomagającym funkcjonowanie dziecka i rodziny;

b) prowadzenie warsztatów, treningów oraz grup wsparcia ukierunkowanych na kształcenie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;

c) prowadzenie warsztatów, treningów, zajęć o charakterze psychoedukacyjnym oraz grup wsparcia, ukierunkowanych na kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w szkołach;

d) Kompleksowe wsparcie szkół i placówek SORE.

e) podejmowanie działań o charakterze mediacyjnym i interwencyjnym w środowisku dzieci i młodzieży, a także udzielanie pomocy szkołom i placówkom w prowadzeniu takich działań wynikających w szczególności:

 • z zaniedbań środowiskowych;
 • z sytuacji konfliktowych;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.
 1. Przez działalność o charakterze doradczym rozumie się organizowanie i prowadzenie różnych form poradnictwa, w tym:

1) udzielanie porad i konsultacji zgłaszającym się dzieciom i młodzieży;

2) udzielanie porad i konsultacji zgłaszającym się rodzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz specjalistom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach, dotyczących w szczególności;

a) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wspomagających rozwój dzieci i młodzieży oraz wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

b) udzielanie pomocy nauczycielom w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz opracowywaniu i realizowaniu planów działań wspierających dla uczniów, którzy ze względu na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymagają objęcia różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

d) udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i podejmowanych przez nich działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.

3) prowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodoznawczego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poprzez:

a) prowadzenie grupowych zajęć psychoedukacyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

b) udzielanie zgłaszającym się uczniom indywidualnych porad bez badań oraz porad po przeprowadzonych badaniach, a także informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

c) wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego;

d) kompleksowe wsparcie szkół i placówek SORE;

e) organizowanie i koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia, jako formy doskonalenia skupiającej grupę nauczycieli i szkolnych specjalistów zatrudnionych w różnych szkołach i placówkach.

 

 1. Przez działalność o charakterze profilaktycznym rozumie się:

1) wczesną interwencję oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, podnoszenie efektywności uczenia się, a także nabywanie różnego rodzaju umiejętności społecznych poprzez prowadzenie:

a) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży wynikających zwłaszcza z programów wychowawczych szkół i placówek oraz wspomaganie nauczycieli i wychowawców w tym zakresie;

b) psychoedukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli;

c) badań przesiewowych ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu zaburzeń rozwojowych, w tym zaburzeń komunikacji językowej.

2) wspomaganie wychowawczych funkcji rodziny i szkoły poprzez:

a) pomoc w diagnozowaniu zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży oraz zagrożeń związanych z uzależnieniami i różnymi formami patologii społecznej, a także wskazywanie odpowiednich form pomocy;

b) udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, oraz ich rodzinom, ukierunkowanych na złagodzenie lub wyeliminowanie zdiagnozowanych zaburzeń;

c) udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ora rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych;

d) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

 1. Przez działalność informacyjno-szkoleniową rozumie się udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom i wychowawcom oraz specjalistom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, zajęć o charakterze warsztatowym i treningowym w oparciu o zgłaszane potrzeby środowiska;

2) prowadzenie grup wsparcia, dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych zwłaszcza na:

a) kształcenie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz planowanie sposobów ich zaspokajania;

b) rozwijanie umiejętności planowania i koordynowania udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokonywania oceny efektywności tej pomocy;

c) wymianę doświadczeń związanych z rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych zachodzących w środowisku szkolnym i domowym, poszukiwanie nowych rozwiązań.

3) umożliwienie rodzicom i nauczycielom udziału w prowadzonych, na terenie Poradni, zajęciach z uczniami;

4) udostępnianie informacji z zakresu doradztwa zawodowego;

5) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskiwania pomocy w Poradni oraz innych instytucjach.

 

 1. Przez wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek rozumie się zaplanowanie i przeprowadzenie działań, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;

3) realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków;

7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

 1. W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

1) Nadzór nad realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju sprawuje dyrektor poradni. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju powoływany jest przez dyrektora poradni, odrębnie dla każdego dziecka, na podstawie:

a) wniosku rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora PPP-P w Piszu o przyznanie godzin wczesnego wspomagania;

b) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

c) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej.

2) W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

b) psycholog;

c) logopeda;

d) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, itp.

3) Pracą zespołu kieruje koordynator pracy zespołu, powołany przez dyrektora poradni.

§9
 1.  Poradnia realizuje wymienione w § 7 i § 8 zadania współdziałając z innymi poradniami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom, w tym centrami pomocy rodzinie, terenowymi ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sądem, prokuraturą i policją.
 2. Powyższa współpraca dotyczy w szczególności:

1) wymiany informacji i doświadczeń w planowaniu i realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, w tym wspierania w tworzeniu i realizacji programów o charakterze profilaktycznym oraz programów ukierunkowanych na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży;

2) wymiany informacji, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz wewnętrznymi ustaleniami, dotyczących:

a) dzieci niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem;

b) sytuacji dzieci zaniedbanych środowiskowo, przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinach niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych;

3) przeprowadzania niezbędnych badań diagnostycznych w celu zapewnienia dziecku i rodzinie i rodzinie odpowiednich form pomocy;

4) udzielania pomocy i wsparcia specjalistycznego, porad i konsultacji osobom/instytucjom zajmującym się świadczeniem pomocy rodzinie i dziecku;

5) udziału psychologa (zgodnie z postanowieniami wydanymi przez odpowiednie instytucje) w przesłuchaniach i rozprawach sądowych z udziałem dzieci i młodzieży;

6) przeprowadzenia badań diagnostycznych (dla potrzeb procesu sądowego i zgodnie z wydanymi przez sąd bądź prokuraturę postanowieniami) i wydawania odpowiednich opinii;

7) podejmowania działań o charakterze szkoleniowym dla osób, które z racji wykonywanej pracy, zajmują się świadczeniem różnych form pomocy rodzinie i dziecku.

 

Rozdział III
ZADANIA PRACOWNIKÓW
§10
 1. Poradnia realizuje wymienione w §7 i w §8 zadania przy pomocy specjalistów: psychologa, pedagoga (w tym: oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga) logopedy i doradcy zawodowego.
 2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 3. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

            1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży:

            2) prowadzenie działań o charakterze terapeutycznym ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom i wychowawcom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb..

            3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży oraz wspieranie działań rodziny i szkoły w tym zakresie;

            4) prowadzenie zajęć o charakterze szkoleniowym, warsztatów i treningów oraz zajęć psychoedukacyjnych kierowanych odpowiednio do nauczycieli  i wychowawców, rodziców i uczniów;

            5) udzielanie nauczycielom, wychowawcom i rodzicom pomocy i wsparcia, porad i konsultacji w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

            6) udzielanie porad konsultacji dzieciom i młodzieży.

 

 1. Do zadań surdopedagoga należy w szczególności:

             1) określenie poziomu rozwoju dziecka w zakresie słuchu;

             2) podejmowanie terapii zaburzeń słuchu;

             3) udzielanie porad w zakresie pracy z dzieckiem słabosłyszącym i niesłyszącym;

             4) prowadzenie warsztatów dla nauczycieli na temat funkcjonowania ucznia z  zaburzonym słuchem w edukacji szkolnej;

             5) określenie poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia słabosłyszącego i niesłyszącego w przedszkolu/szkole;

             6) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom słabosłyszącym i niesłyszącym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 

 1. Do zadań tyflopedagoga należy w szczególności:

            1)  określenie poziomu rozwoju dziecka w zakresie wzroku;

            2)  podejmowanie terapii zaburzeń wzroku;

            3)  udzielanie porad, w zakresie pracy z dzieckiem słabowidzącym i niewidzącym;

            4) prowadzenie warsztatów dla nauczycieli na temat funkcjonowania ucznia z zaburzonym wzrokiem w edukacji szkolnej;

            5)  określenie poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole;

            6) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom słabowidzącym i niewidzącym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

            1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu ustalenia stanu mowy dzieci i uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

            2) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii mowy dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb;

            3) udzielanie rodzicom, nauczycielom i wychowawcom porad i konsultacji oraz pomocy merytorycznej w zakresie wspomagania rozwoju mowy i prowadzenia terapii logopedycznej dzieci i młodzieży;

            4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dzieci;

            5) prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej i szkoleniowej z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej.

 

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

            1) diagnozowanie zapotrzebowania środowiska na informacje edukacyjne i zawodowe, a także pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

            2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

            3) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej oraz udzielanie indywidualnych porad zgłaszającym się uczniom;

            4) udzielanie nauczycielom i wychowawcom porad i konsultacji, a także pomocy merytorycznej w podejmowanych przez nich działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

§11
 1. Osoby, o których mowa w § 10 realizują zadania Poradni również poza jej siedzibą w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 2. Do zadań realizowanych w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży należy w szczególności:

            1) prowadzenie obserwacji, funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka, a także cech środowiska rodzinnego, niezbędnych do poszerzenia procesu diagnostycznego;

            2) prowadzenie, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych zwłaszcza stanem zdrowia, badań diagnostycznych, a także różnych form oddziaływań o charakterze terapeutycznym;

            3) podejmowanie, w sytuacjach tego wymagających, działań o charakterze interwencyjnym bądź mediacyjnym.

 1. Do zadań realizowanych w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

            1) prowadzenie ukierunkowanej obserwacji dzieci i młodzieży, a także oddziaływań ich nauczycieli i wychowawców;

            2) prowadzenie, w uzasadnionych przypadkach i przy zapewnieniu przez przedszkole, szkołę lub placówkę odpowiednich warunków, badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, a także różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

            3) prowadzenie badań przesiewowych, różnego rodzaju zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, w tym zajęć z zakresu profilaktyki;

            4) udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, a także prowadzonej ocenie efektywności udzielanej pomocy;

            5) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez podejmowanie odpowiednich działań, m.in. o charakterze superwizji;

            6) prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, grup wsparcia dla nauczycieli i wychowawców, a także zajęć o charakterze psychoedukacyjnym bądź informacyjno-szkoleniowym dla rodziców;

            7) podejmowanie, w sytuacjach kryzysowych, działań o charakterze mediacyjnym bądź interwencyjnym, a także wspieranie nauczycieli i wychowawców w prowadzeniu tego typu działań.

§12
 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.
 2. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
 3. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
§13
 1. Obowiązki i prawa pracowników pedagogicznych określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami), a pracowników administracji i obsługi odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników Poradni ustala i przekazuje je na piśmie dyrektor placówki.

 

POSTĘPOWANIE ORZEKAJĄCE
§14
 1. W Poradni działają, powoływane zarządzeniem przez dyrektora placówki, zespoły orzekające, które wydają:

            1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

           2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”;

          3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

         4) orzeczenia o potrzebie zająć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim;

         5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§15

Zespoły orzekające wydają stosowne opinie i orzeczenia dla uczniów szkół i placówek położonych na terenie działania Poradni oraz dla dzieci przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego zamieszkałych w rejonie działania placówki.

§16

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Piszu została wskazana przez Kuratora Oświaty w Olsztynie, za zgodą Organu Prowadzącego, do wydawania przez Zespoły Orzekające orzeczeń i opinii dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidzących oraz z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z terenu miasta i gminy: Pisz, Biała Piska, Orzysz, Ruciane-Nida.

§17
 1. W skład zespołu orzekającego wchodzą:

            1) dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;

            2) psycholog, pedagog oraz lekarz;

            3) inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

 1. Pracą zespołu orzekającego kieruje jego przewodniczący.
§18
 1. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcami”.
 2. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji psychologicznych, pedagogicznych oraz lekarskich.
 3. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu, o terminie którego zawiadamiany jest przez przewodniczącego zespołu.
§19
 1. Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 2. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem.
 3. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
 4. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez jego przewodniczącego.

 

§20
 1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje orzeczenia wymienione w §14.
 2. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego.
 5. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.
 6. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni, a w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.
§21
 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenie zespół wydaje odpowiednie orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania, albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
§22
 1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadkach:

            1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydanie poprzedniego orzeczenia;

            2) konieczności zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń;

            3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

 1. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
§23

W przypadku nie uwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w § 22 Zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

§24
 1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego.
 2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w 3 egzemplarzach, z zastrzeżeniem ustępu 3.
 3. Orzeczenia, o których mowa w § 21 ust. 1, i w § 23, doręcza się w jednym egzemplarzu.
 4. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
§25

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§26

Szczegółowe zasady pracy Zespołu Orzekającego, kompletowania i obiegu dokumentacji, zawartości orzeczeń i opinii oraz trybu postępowania w przypadku odwołania od orzeczeń reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743).

 

Rozdział V
KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI
§27

 Organami Poradni są:

 1. dyrektor Poradni;
 2. wicedyrektor Poradni;
 3. Rada Pedagogiczna.
§28
 1. Poradnią kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
 2. Stanowisko dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Zarząd Powiatu w Piszu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zmianami.
 3. Stanowisko wicedyrektora powierza nauczycielowi dyrektor w drodze zarządzenia.
 4. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni zastępuje go wicedyrektor Poradni.
§29

Do kompetencji dyrektora Poradni należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki;

5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§30
 1. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;

3) występowania z wnioskami, po fakultatywnym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

§31

Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem Poradni oraz Radą Pedagogiczną placówki.

§32

Do kompetencji wicedyrektora Poradni należy w szczególności:

1) koordynowanie spraw związanych z zespołem wczesnego wspomagania rozwój u dziecka  działającym w Poradni,

2) monitorowanie i konstruowanie, we współpracy z Dyrektorem projektów planów pracy obowiązujących w Poradni,

3) monitorowanie harmonogramów pracy specjalistów,

4) organizowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego obowiązującego w danym roku szkolnym,

5) monitorowanie projektów materiałów promocyjnych dotyczących działań Poradni, w tym ofert, ulotek, plakatów, informacji itp.,

6) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności, a zwłaszcza podejmowanie decyzji w sprawach pilnych,

7) wykonywanie bieżących zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z realizacji zadań statutowych Poradni,

8) inspirowanie i organizowanie, we współpracy z Dyrektorem, pracy pracowników pedagogicznych, czuwanie nad prowadzeniem przez nich dokumentacji, sprawowanie szczególnej opieki nad nauczycielami stażystami i kontraktowymi,

9) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, poprzez wdrożenie zasad i reguł zapisanych w Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Poradni,

§33
 1. W poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań i pełni jednocześnie zadania rady placówki.
 2. W skład Rady pedagogicznej Poradni wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
 3. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej, za zgoda lub na wniosek członków Rady, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.
 5. Zebrania Rady mogą być organizowane:

1) z inicjatywy jej przewodniczącego;

2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego placówkę;

3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§34
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza plany pracy i tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) projekt planu finansowego placówki;

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac oraz zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz prac i zajęć płaconych dodatkowo.

§35

Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni oraz jego zmiany.

§36
 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
§37

Uchwały rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§38

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest załącznikiem niniejszego Statutu.

§39

Organa Poradni mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz współdziałania w zakresie właściwej realizacji zadań placówki.

§40
 1. Organa Poradni współpracują na zasadzie wzajemnego poszanowania.
 2. Rozwiązywanie sporów między nimi dokonuje się na drodze mediacji.
 3. Mediator wybierany jest przez Radę Pedagogiczną Poradni.

 

Rozdział VI
ORGANIZACJA PORADNI
§41
 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego, do dnia 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku.
 3. Arkusz organizacji Poradni zawiera w szczególności:

1) liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§42

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, PESEL, datę urodzenia i adres zamieszkania.

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy,

o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia.

3) Karty Indywidualne badanych dzieci i młodzieży.

4) dzienniki pracy pracowników pedagogicznych;

5) dzienniki zajęć specjalistycznych;

6) rejestry zajęć prowadzonych poza siedziba Poradni;

7) rejestr porad udzielanych w ramach Punktu Konsultacyjnego;

8) zeszyt zgłoszeń na badania oraz rejestr dziennych przyjęć;

9) księgę protokołów Rady pedagogicznej;

10) księgę protokołów Zespołu Orzekającego.

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§43
 1. Poradnia ma prawo używania pieczęci urzędowej okrągłej z godłem państwa w środku
  i napisem: „ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu”.
 2. Poradnia używa również pieczęci nagłówkowej (firmowej) zawierającej jej pełną nazwę i inne dane dotyczące placówki: „Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5, NIP 849-14-31-103, Regon 000695781”.
§44

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

 

 

Zmiany w statucie wchodzą w życie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej w Piszu, podjętej na  posiedzeniu w dniu 29.01.2019 r.

 

Skip to content